سیاست های کلی مجموعه ما، همچنان بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید می کند.

به نحوی که از اطلاعات شخصی افراد، فقط برای ثبت صحیح و تحویل سفارشات استفاده خواهد کرد.

تنها اطلاعاتی که از کابران نگهداری خواهد شد:

اطلاعات شخصی سفارش دهنده؛ شامل: نام ،نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه و آدرس